Polisi Privasi, Penafian & Hak Cipta

HAKCIPTA

Hakcipta © Koperasi Pos Nasional Berhad 2013-2016

Semua aspek berkenaan laman web Koperasi Pos Nasional Berhad – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Koperasi Pos Nasional Berhad dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Koperasi Pos Nasional Berhad, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Infomail Koperasi Pos Nasional Berhad, sila hubungi info[at]koponas.coop

Polisi Privasi

Menjaga privasi anggota dan pelanggan merupakan salah satu keutamaan yang penting bagi Koperasi
Pos Nasional Berhad (KOPONAS). Oleh yang demikian, KOPONAS sangat komited dalam
memastikan privasi data peribadi yang telah diberikan atau sedang digunapakai atau diselenggara oleh
KOPONAS dipelihara dan dilindungi pada setiap masa. Polisi Privasi ini menerangkan bagaimana
KOPONAS mengguna, memproses dan melindungi data peribadi atau maklumat yang telah anda
berikan kepada KOPONAS.

1. Pengumpulan Maklumat

 • Kami mengumpul maklumat daripada anda melalui pelbagai saluran dan sumber
  termasuklah semasa anda mendaftar sebagai anggota KOPONAS, semasa anda melawat
  laman web kami, semasa anda melanggan produk kami, menggunakan perkhidmatan kami
  dan melalui sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
 • Maklumat yang dikumpul oleh kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:
  • Nama, nombor kad pengenalan, nombor personel, jawatan, nombor telefon, alamat
   rasmi, alamat tempat bertugas, umur, jantina, tarikh lahir, bangsa, agama, alamat
   emel, pekerjaan, maklumat penama/waris dan maklumat kewangan anda.
  • Maklumat peribadi yang dikemukakan oleh anda bagi tujuan untuk mendapatkan
   pekerjaan di KOPONAS termasuk maklumat pendidikan.
  • Maklumat yang diambil daripada dokumentasi pembiayaan dan dokumen-
   dokumen lain yang bersabit dengan perkhidmatan keanggotaan KOPONAS.
  • Maklumat peribadi yang dikemukakan oleh anda sekiranya anda mengambil
   bahagian dalam kaji selidik atau pertandingan yang dijalankan oleh KOPONAS.
  • Sebarang maklum balas, aduan atau mesej yang dihantar melalui emel, faks atau
   pos termasuk maklumat peribadi seperti nama, emel, alamat dan nombor telefon.

2. Penggunaan Maklumat

 • Maklumat yang kami kumpul dan perolehi akan digunakan untuk urusan perniagaan dan
  perkhidmatan KOPONAS seperti berikut:

  • Menyediakan produk dan perkhidmatan koperasi untuk anda.
  • Memenuhi keperluan undang-undang.
  • Urusan berkaitan perkhidmatan keanggotaan.
  • Penyelenggaraan pengkalan data.
  • Pembaharuan dan tuntutan takaful.
  • Pembayaran dividen dan hibah.
  • Tujuan kewangan dan perakaunan.
  • Memproses permohonan pembiayaan, pembelian barangan, produk atau
   perkhidmatan.
  • Untuk tujuan penyelidikan, statistic dan rekod.
  • Pemadanan data peribadi dari masa ke semasa.
  • Komunikasi dengan anda berkenaan berita, perkhidmatan dan produk. Termasuk
   untuk menjawap pertanyaan daripada anda.
 • Maklumat anda juga boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain seperti untuk mematuhi
  undang-undang dan peraturan yang berkenaan, untuk mencegah berlakunya penipuan,
  untuk mengiklan produk dan perkhidmatan yang bersesuaian dengan kehendak dan minat
  anda.
 • Adalah menjadi satu kewajiban kepada anda untuk memberikan data peribadi kepada kami
  kerana kami memerlukan data peribadi tersebut. Jika anda tidak memberikan dan tidak
  membenarkan data peribadi anda digunakan bagi tujuan-tujuan yang telah dinyatakan, ia
  boleh menghalang dan menjejaskan keupayaan kami untuk mencapai tujuan-tujuan diatas
  dan boleh menyebabkan langganan produk atau perkhidmatan dan perkhidmatan
  keanggotaan akan terjejas.

3. Penzahiran maklumat
Anda beraku janji, mengakui dan bersetuju bahawa KOPONAS boleh:-

 • Mengumpul, menyimpan, memproses dan menggunakan data peribadi anda mengikut
  polisi privasi ini.
 • KOPONAS dibenarkan untuk berkongsi maklumat anda di kalangan kumpulan syarikat,
  ejen dan pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa (yang telah bersetuju untuk menyimpan
  maklumat secara sulit) dalam menjalankan perniagaan kami.
 • KOPONAS boleh menzahirkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang menyediakan
  perkhidmatan pemprosesan data, peguam atau egensi pemungut hutang atau agensi rujukan
  kredit yang mana telah beraku janji melindungi dan memastikan maklumat anda
  dirahsiakan.
 • KOPONAS juga mungkin akan menzahirkan maklumat anda jika dikehendaki berbuat
  demikian oleh undang-undang atau secara niat baik, jika tindakan tersebut adalah perlu bagi

  • Mematuhi kehendak mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah
   mahkamah atau proses undang-undang atau
  • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta KOPONAS, pekerjanya dan
   syarikat-syarikat berkaitannya.
 • Jika anda enggan nama anda dan butir-butir yang berkaitan digunakan oleh kami atau
  pembekal perkhidmatan kami bagi tujuan penghantaran apa-apa bahan pemasaran atau anda
  enggan dihubungi oleh kami bagi apa-apa penjualan dan promosi sebarang produk atau
  perkhidmatan melalui apa-apa medium penghantaran, sila maklum pada kami melalui e-
  mel info@koponas.coop atau boleh menulis surat kepada alamat dibawah:

Setiausaha
Koperasi Pos Nasional Berhad
No 70-74, Wisma KOPONAS
Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR

4. Keselamatan maklumat

 • KOPONAS komited untuk memastikan maklumat anda dilindungi. Kami mempunyai
  Prosedur pentadbiran yang bersesuaian untuk melindungi maklumat anda daripada hilang,
  disalahgunakan atau diubah.
 • Kami sedaya upaya akan memastikan semua privasi maklumat disimpan dengan selamat.
  Walaubagaimanapun kami tidak menjamin maklumat anda tidak akan didedahkan dalam
  cara yang tidak konsisten dengan Polisi Privasi ini disebabkan oleh perbuatan yang tidak
  dibenarkan atau menyalahi undang-undang oleh pihak ketiga.

5. Penyimpanan Maklumat

 • Maklumat anda akan disimpan di dalam ‘server’ dan di tempat penyimpanan yang sesuai
  yang disediakan oleh kami. Salinan asal maklumat anda akan disimpan didalam fail
  peribadi anggota atau fail lain yang berkaitan dan disimpan ditempat yang bersesuaian.
  b. Tempoh penyimpanan maklumat anda adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis
  dokumen dan disimpan mengikut polisi dan prosedur penyimpanan rekod kami.

6. Ketepatan dan akses kepada maklumat

 • Kami mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan maklumat anda
  adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini.
 • Sebagai anggota KOPONAS anda berhak untuk mengakses data peribadi anda yang
  disimpan oleh kami dan boleh membuat permintaan untuk mengemaskini dan pembetulan.
  Mengemaskini dan pembetulan maklumat anda perlu dibuat secara bertulis atau
  menggunakan borang-borang tertentu yang disediakan oleh kami dihantar kepada:

Setiausaha
Koperasi Pos Nasional Berhad
No 70-74, Wisma KOPONAS
Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR
Emel : info@koponas.coop

7. Pindaan Polisi Privasi
Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Polisi Privasi ini dan perubahan tersebut akan
dimaklumkan dengan sewajarnya. Penggunaan berterusan perkhidmatan dan laman web
KOPONAS oleh anda adalah dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pindaan Polisi Privasi.

 

8. Penafian

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Koperasi Pos Nasional Berhad adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Koperasi Pos Nasional Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Koperasi Pos Nasional Berhad berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Koperasi Pos Nasional Berhad  tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Koperasi Pos Nasional Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.