PENGERTIAN DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

PENGERTIAN UMUM AUDIT

‘Audit’ berasal daripada perkataan Latin yang bermakna mendengar (he hears). Ia bersesuian dengan zaman silam yang mana rekod perakaunan hanya diluluskan selepas akaun-akaun tersebut dibaca dengan kuat kepada orang ramai.

Pada zaman moden istilah audit bermakna suatu proses (dilaksanakan oleh Juruaudit Bertauliah) meneliti rekod-rekod perakuanan sesuatu badan perniagaan bagi membolehkan Juruaudit mengeluarkan pendapat sama ada benar, adil dan saksama.

Pendapat itu dimuatkan dalam Laporan Juruaudit dan dialamatkan kepada anggota-anggota koperasi yang diaudit untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

PENGERTIAN AUDIT DALAMAN

Pengauditan Dalaman adalah satu fungsi penilaian bebas yang diwujudkan di dalam sesebuah organisasi (KOPONAS) bagi memeriksa dan menilai aktiviti-aktiviti sebagai suatu perkhidmatan kepada organisasi (KOPONAS) tersebut.

Ia adalah kawalan yang berfungsi bagi mengukur dan menilai kesempurnaan dan keberkesanan sistem kawalan yang lain. Ianya meliputi pengauditan kewangan dan pengauditan pengurusan / operasi.

MATLAMAT AUDIT DALAMAN

Matlamat Audit Dalaman adalah bagi membantu Anggota Lembaga Koperasi melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawap mereka dengan cekap dan berkesan melalui penganalisaan angka-angka.

Ia adalah kawalan yang berfungsi bagi mengukur dan menilai kesempurnaan dan keberkesanan sistem kawalan yang lain. Ianya meliputi pengauditan kewangan dan pengauditan pengurusan / operasi.

KEPERLUAN AUDIT DALAMAN KOPONAS

Keperluan audit dalaman KOPONAS adalah untuk :

1.  Memastikan KOPONAS mematuhi kehendak Akta Koperasi 1993, Peraturan-peraturan Koperasi 1995 dan Undang-undang Kecil Koperasi

2.  Memastikan supaya sistem kawalan dalaman berjalan lancar dan berkesan agar sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan dalam sistem dapat dibuat penambahbaikan atau pembetulan dengan segera.

3.  Mengesan sebarang bentuk kesilapan dan penipuan pada peringkat awal supaya tindakan pembetulan atau pencegahan dapat diambil dengan segera.

4.  Memastikan perbelanjaan dibuat dengan berhemat.

5.  Memastikan sumber-sumber digunakan dengan cekap dan ekonomik

6.  Meningkatkan keberkesanan pentadbiran pengurusan.

7.  Meningkatkan keyakinan anggota-anggota dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

FUNGSI, TANGGUNGJAWAB DAN KUASA

1.  Jawatankuasa Audit Dalaman KOPONAS akan membuat pemeriksaan segala rekod perakaunan dan rekod lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan KOPONAS bagi maksud menentukan samada hal-ehwal KOPONAS dijalankan mengikut matlamat-matlamat koperasi berdaftar, peruntukan-peruntukan Undang-undang kecilnya dan ketetapan-ketetapan yang dibuat di mesyuarat-mesyuarat agungnya dan kursusnya hendaklah :

a.  memastikan kuasa dan keesahan segala perbelanjaan.

b.  memeriksa akaun-akaun KOPONAS

c.  memberitahu Lembaga apa-apa ketakselarasan yang berlaku dalam pengurusan KOPONAS

2.  Jawatankuasa Audit Dalaman KOPONAS akan mengemukakan dalam mesyuarat agung tahunan, laporan tentang pengurusan dan hal-ehwal KOPONAS termasuk apa-apa pelanggaran Undang-undang kecil KOPONAS.

3. Jawatankuasa Audit Dalaman KOPONAS akan bersidang dan membuat syornya setiap bulan kepada Lembaga KOPONAS dan menghantar laporan-laporan kepada Ketua Pendaftar ( SKM ) dua kali dalam setahun.

PROGRAM AUDIT

Program Audit merupakan satu rancangan bertulis yang ditentukan oleh Jawatankuasa Audit Dalaman KOPONAS yang akan dijalankan bagi satu jangkamasa atau tempoh.

Objektif Program Audit

Di antara objektif program audit ialah:

a)  sebagai senarai semakan (check list) untuk mengawal dan memastikan kerja-kerja audit yang sepatutnya dilaksanakan

b)  sebagai bukti bahawa tatacara audit dalaman telah dijalankan.

c)  sebagai rujukan untuk kegunaan Jawatankuasa Audit Dalaman di masa-masa akan datang

d)  untuk menyokong pendapat Jawatankuasa Audit Dalaman dalam laporan mereka

 Kebaikan ‘Program Audit’ adalah :

1.  Dapat menjamin bahawa semua rekod penting telah disemak

2. Dapat mengetahui sejauh mana kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Audit Dalaman.

3.  Dapat mengurangkan masa kerja kerana kerja-kerja dapat dirancang dengan teratur.

4.  Dapat menjadi bahan bukti sekiranya ada tindakan undang-undang.

5.  Dapat mengulangkaji kerja-kerja yang telah dilaksanakan atau menjadi bahan rujukan Juruaudit Luar / Suruhanjaya Koperasi

6.  Dapat memudahkan tugas dan menjadi panduan kepada Jawatankuasa Audit Dalaman yang baru dilantik atau kurang pengalaman.