AL-BAI’ BITHAMAN AJIL(BBA)

PEMBIAYAAN  AL- BAI’ BITHAMAN AJIL

Al- Bai’ Bithaman Ajil merupakan  pembiayaan ke atas pembelian barang-barang  elektrik,perabot,motosikal dan barangan lain  hendaklah tertakluk kepada harga barang yang tidak melebihi Rm 15,000.00 .Tempoh bayaran balik  tidak melebihi tujuh puluh dua (72)bulan.

Dokumen sokongan yang perlu disertakan untuk permohonan adalah:

  1. Salinan terkini penyata gaji dan disahkan.
  2. * Tertakluk kepada terma dan syarat